วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนราษฎรเป็นการชั่วคราว
[27/03/2563] :: View 81
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 14)
[26/03/2563] :: View 67
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 13)
[11/03/2563] :: View 68
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 12)
[04/03/2563] :: View 77
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 11)
[03/03/2563] :: View 66
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 10)
[02/03/2563] :: View 65
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[02/03/2563] :: View 71
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
[02/03/2563] :: View 62
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9)
[25/02/2563] :: View 74
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8)
[05/02/2563] :: View 122