วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
[03/01/2562] :: View 225
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
[03/01/2562] :: View 189
แผนพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
[03/12/2561] :: View 191
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
[03/12/2561] :: View 169
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
[30/11/2561] :: View 190
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2562
[06/11/2561] :: View 208
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561
[01/11/2561] :: View 163
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
[01/11/2561] :: View 166
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
[01/11/2561] :: View 159
รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
[30/10/2561] :: View 111