วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 81
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 83
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[02/08/2562] :: View 80
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
[03/07/2562] :: View 75
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 83
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 89
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.
[29/06/2562] :: View 196
ประชาสัมพันธ์
[29/06/2562] :: View 136
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปนะมาณ 2562
[28/06/2562] :: View 67
กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
[27/06/2562] :: View 97