วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน
[06/01/2561] :: View 802
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
[05/10/2560] :: View 335
สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 3
[28/06/2560] :: View 704
สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 2
[28/06/2560] :: View 660
สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 1
[28/06/2560] :: View 726
สื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาเทศบาล ชุด 2
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาชีพทำนาของชาวเกษตรกรไทยมีมานาน ผลผลิตที่เกิดจากการนำข้าวไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือการนำไปทำขนมของกินเล่นของชาวล้านนา ในช่วงว่างงานการเก็บเกี่ยวผ่านไป ชาวบ้านก็จะมาร่วมกันทำ ข้าวแต๋น เพื่อเอาไว้กินในงานเทศกาล โดยเฉพาะชาวอำเภอสันทราย ที่อยู่กันมานาน รู้จัก “ข้าวแต๋น”  เป็นอย่างดี ข้าวแต๋นเป็นอาหารประเภทขนม เพราะการทำข้าว...
[03/03/2560] :: View 626
สื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาเทศบาล
ชุมชนเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย ประวัติความเป็นมา           บ้านแม่ย่อยอยู่ติดกับลำเหมืองแม่ย่อย และลำเหมืองโจ้ สันนิษฐานว่า ลำเหมืองทั้งสองเป็นลำเหมืองที่ถูกขุดขึ้นมา เพื่อการเกษตรกรรมตั้งแต่ในอดีต โดยขุดมาจากลำน้ำแม่กวง เริ่มขุดตั้งแต่บ้านคอกหมูป่าเรื่อยมาจนถึงแยกเหมืองง่า โดยบ้านแม่ย่อยเป็นแหล่งของช่างทำเครื่องเงิน ในสมัยอดีตแหล่งจั...
[03/03/2560] :: View 753
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[27/02/2560] :: View 170
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
[16/11/2559] :: View 385
การจัดทำงบแสดงสถานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
[03/11/2559] :: View 260