วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[05/09/2562] :: View 132
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
[02/09/2562] :: View 135
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
[02/09/2562] :: View 142
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
[23/08/2562] :: View 14
เชิญชวนบุคคลและนิติบุคคลธรรมดาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคางานอาคาร
[15/08/2562] :: View 197
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 198
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 176
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[02/08/2562] :: View 160
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
[03/07/2562] :: View 164
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 177