วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
[31/10/2563] :: View 17
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[22/10/2563] :: View 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดื...
[16/10/2563] :: View 33
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[16/10/2563] :: View 20
แผนดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[16/10/2563] :: View 61
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 ...
[16/10/2563] :: View 48
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจั...
[16/10/2563] :: View 39
รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563
[16/10/2563] :: View 15
ประชาสัมพันธ์งานด้านบริหารงานบุคคล
[01/10/2563] :: View 19
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563
[30/09/2563] :: View 41