วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
[03/07/2562] :: View 137
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 148
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 152
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.
[29/06/2562] :: View 635
ประชาสัมพันธ์
[29/06/2562] :: View 290
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปนะมาณ 2562
[28/06/2562] :: View 134
กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
[27/06/2562] :: View 160
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[14/06/2562] :: View 166
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
[06/06/2562] :: View 135
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
[06/06/2562] :: View 135