วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
[05/11/2562] :: View 35
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
[04/11/2562] :: View 28
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
[31/10/2562] :: View 28
สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[25/10/2562] :: View 41
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
[09/10/2562] :: View 53
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินและต่อรองราคาที่ดิน เพื่อกิจการของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต.สันทรายน้อย
[09/10/2562] :: View 47
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
[04/10/2562] :: View 50
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
[02/10/2562] :: View 64
งบทดลอง ประงบประมาณ 2562 ณ 30 กันยายน 2562
[02/10/2562] :: View 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน)
[01/10/2562] :: View 41