วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 (ระยะเวลา12เดือน)
[22/09/2564] :: View 22
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใ
[13/09/2564] :: View 43
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)
[27/08/2564] :: View 34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านปินดกถึงบ้านสันป่าสัก (หนองเหงือก) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[23/08/2564] :: View 31
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[23/08/2564] :: View 39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณสะพานหมู่บ้านพินนาเคิลถึงหมู่บ้านพิมุกต์ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[09/08/2564] :: View 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยลุงเต่ย ซอย 7 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู่ 9 บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[09/08/2564] :: View 39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดข้าวแท่น 32 หมู่ 3 บ้านข้าวแท่น ตำบลสันทรายหลวง
[22/07/2564] :: View 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยลุงเต่ย ซอย 7 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู่ 9 บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง
[20/07/2564] :: View 19
ประกาศเผยแผร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ
[20/07/2564] :: View 35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองกลาง) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 352 ถึงบ้านเลขที่ 299/190 (หมู่บ้านศิริพร) หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย
[19/07/2564] :: View 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านสันคะยอมถึงหมู่บ้านศิริพร หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
[19/07/2564] :: View 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสี่แยกบ้านโจ้ถึงแม่น้ำคาว หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[19/07/2564] :: View 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหลังตลาดสันทรายหลวงช่วงตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๔๓/๑ ถึงซอยเทศบาล ๒๖ (ทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ ๔ บ้าน
[15/07/2564] :: View 22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณทางแยกหน้าบ้านเลขที่ ๒๖ ถึงใกล้บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๗ (นายอุทัย วงค์หาญกล้า) ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
[15/07/2564] :: View 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมขยายผิวจราจรลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณเยื้องอู่อีสานบอดี้ซ็อป บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ ๘ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[14/07/2564] :: View 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านเลขที่ ๒๖/๓ ถึงถนนสมโภช ๗๐๐ ปี ซอยป่าไผ่เหนือ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[14/07/2564] :: View 22
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกบ้านโจ้ ถึงแม่น้ำคาว หมู่ 5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย
[12/07/2564] :: View 22
ประกาศเผยแผร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ
[12/07/2564] :: View 29
ประกาศเผยแผร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
[09/07/2564] :: View 26