วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณตั้งแต่ถนนหน้าประปาหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเชียงใหม่กาเด้นท์ (09 พ.ย. 63)
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณตั้งแต่ถนนหน้าประปาหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเชียงใหม่กาเด้นท์ จำนวน 2 จุด (5.63 MB.)
รายละเอียดแบบแปลน (4.51 MB.)
รายละเอียดประมาณการ งานก่อสร้าง ปร.5 (3.03 MB.)