วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (โฉนดเลขที่ ๒๔๑๗) (26 มิ.ย. 67)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (โฉนดเลขที่ ๒๔๑๗) (2.46 MB.)
แบบแปลน (962 KB.)
แบบประมาณราคา (4.47 MB.)