วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านปินดกถึงบ้านสันป่าสัก (หนองเหงือก) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (23 ส.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านปินดกถึงบ้านสันป่าสัก (หนองเหงือก) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (5.72 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (1.34 MB.)
แบบแปลน (2.18 MB.)