วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (06 พ.ย. 66)
ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (1.03 MB.)