วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 [29/05/2561]

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 โดยมีจุดกิจกรรม จำนวน 2 จุดได้แก่ จุดที่ 1 ณ ริมน้ำโจ้-บ้านพิมุกข์ตลอดสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และ จุดที่ 2 บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยตลอดกิจกรรมมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้สูงอายุ ,อสม ,อปพร ,สตรีแม่บ้าน ,เยาวชน ,จิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นต้น