วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 [24/04/2562]

ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศล ได้แก่ การบำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ฟังเทศน์ สืบชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด โดยมีการจัดกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อีกทั้งกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวงโดยกลุ่มพลังมลชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นต้น