วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย สงกรานต์คลายร้อน เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้ [17/04/2562]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  สงกรานต์คลายร้อน เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

            ประเภทกิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรร

               - กิจกรรมรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา

               - กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รักษาศีล ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หรือผู้มีพระคุณ 

          ประเภทกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการแก่ครอบครัว

               - กิจกรรมวาดภาพระบายสี สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขต

               - กิจกรรมพายเรือล่องลำน้ำโจ้

          ประเภทกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน และสร้างความรื่นเริง

               - กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง เป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มประชาชนทั่วไปในเขต
กลุ่มเยาวชน และทีมคู่ผสม

               - กิจกรรมประกวดร้องเพลงปี๋ใหม่เมืองหรือเพลงสากลนิยม เป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มประชาชนทั่วไปในเขต กลุ่มเยาวชน  

               - กิจกรรมมวยทะเล ประเภทประชาชนทั่วไปในเขต กลุ่มเยาวชน

          ประเภทกิจกรรมส่งเสริมการบริการสาธารณะประโยชน์แก่สังคม

               - กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสะอาดภายในพื้นที่

          ประเภทกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

               - จัดพื้นที่กาดหมั้วครัวฮอมแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ


สื่อความรู้ เรื่อง วันสงกรานต์ (2.30 MB.)