วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง [30/04/2562]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาสวนสาธารณะและบริเวณลำน้ำโจ้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในส่งเสริมการส่วนร่วมภาคประชาชนกับงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันสังคมให้เกิดการรับรู้เข้าใจในวงกว้างต่อบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประสานการปฏิบัติงาน และการทำงานในลักษณะเครือข่ายได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ โดยมีการกำหนดกิจกรรมดังนี้ การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ โดยการทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การพัฒนาเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสาธารณะ ได้แก่ การร่วมกันปลูกกล้าไม้ เช่น ต้นรวงผึ้ง อินทนิลน้ำ ยางนา แคนนา เป็นต้น จำนวน 5,000 กล้า กิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาสู่แหล่งธรรมชาติ จำนวน 1,000 ตั