วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทบทวนและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [11/06/2562]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล “โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการทบทวนและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15 .00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ลักษณะประชารัฐ เพื่อนำปัญหาความต้องการ ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง