วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [12/06/2562]

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง