วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [18/03/2563]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 2 รุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนที่สนใจ ตำบลสันทรายน้อย ,บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนที่สนใจ ตำบลสันทรายหลวง ,บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง