วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [31/07/2563]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงร่วมกับเทศบาลตำบลหนองจ๊อม จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เพื่อให้การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว