วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [01/02/2564]

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ คำสั่ง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้


กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบการรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง

ข้อแนะนำการปฏิบัติ กรณีก่อนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

คู่มือสื่อมวลชน ชุด "เลือกตั้งเทศบาล"

ชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชน ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น

แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น

108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โทร 053-397248 - 0


คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (2.87 MB.)
ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี (834 KB.)