วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง [08/02/2564]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ผู้กล่าวเปิดและชี้แจงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
โดยประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ เทศบาตำบลสันทรายหลวง