วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ [16/02/2564]

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสดห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 ท่าน และผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ