วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2563 [23/12/2563]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพชองชุมชนบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษาผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการที่อยู่ภายใต้ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อสร้างสันทรายตามวิสัยทัศน์ สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม