วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง [02/09/2564]

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนรินทร์ นนทาวาสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ ในการนี้ได้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 

2. เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2564 

3. เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 

4. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2564 

5. เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2564