วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง [15/10/2564]

เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลฯ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ภายในเขตเทศบาลฯ เอง

   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงขอกำหนดมาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการมาติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

      - ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม สามารถมาติดต่องานด้วยตนเองตามปกติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

      - ในกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เทศบาลฯ ของดให้บริการ แต่จะอำนวย
ความสะดวกให้ท่าน โดยการติดต่อ
ผ่านเว็ปไซต์ ระบบไลน์ และทางโทรศัพท์  จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ด้วยความห่วงใย

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง