วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero tolerance) [09/12/2564]


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต

ในการบริหารงาน นำโดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและ
ร่วม
ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง