วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14/08/2565]

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ผู้แทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ