วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ (Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในสถาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Working Group: EPWG) [19/08/2565]

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ (Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในสถาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Working Group: EPWG)
ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงได้บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และได้นำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำ และเชิญคณะศึกษาดูงานร่วมปลูกต้นฝนแสนห่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณลำน้ำโจ้