วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

แผนดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [16/10/2563]


ส่วนที่ 1 บทนำ (118 KB.)
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม (184 KB.)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (559 KB.)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (69 KB.)